Instal·lacions

Plantes pilot

Fàbrica experimental de pinso:  A la fàbrica hi ha tot l’equipament necessari per a la manufactura de pinsos granulats i extrusionats, i inclou la formulació, la precisió, el control i el maneig de petites quantitats, que resulten imprescindibles moltes vegades per a objectius experimentals.

Sistema mòbil de calorimetria indirecta: Dotada amb 12 gàbies de digestibilitat per a petits remugants i un sistema de calorimetria indirecta de circuit obert. Amb aquest dispositiu es pot determinar el consum de O2 i, la producció de CO2 i CH4, i per tant, estimar la despesa energètica de l’animal segons l’estat fisiològic en què es trobe en aquest moment.

Planta pilot d’elaboració de formatges: Dotada de tonells de quallat proveïts de sistemes de pasteurització de la llet, bany de salmorra, premsa i cambres de maduració i oreig, i això permet l’elaboració de diferents tipus de formatge (quallada làctia i/o enzimàtica). Es treballa fonamentalment amb formatges elaborats a partir de llet d’ovella i cabra, especialment amb les varietats més característiques de la Comunitat Valenciana (cassoleta, de tovalló, tronxon, etc.). Les instal·lacions disponibles permeten la realització de cursos de formació per al sector formatger amb una capacitat entre 10 i 20 alumnes.

Escorxador i sala d’especejament: Hi ha un escorxador experimental i una sala d’especejament refrigerada amb el material necessari per a estudis de qualitat de la canal i de la carn.

Granges

Granja experimental de petits remugants: en l’actualitat té un ramat de 80 ovelles de races guirra i manxega, així com un altre ramat de 50 cabres de raça murciano-granadina. Té un sistema de munyiment mecànic i de lleteria.
Nucli de selecció de conills: Es compon de granges que acullen quatre línies de conill en reproducció tancada. Subministren animals a granges multiplicadores i a grangers comercials que n’estableixen la multiplicació. Al voltant de la meitat dels reproductors comercials utilitzats a Espanya tenen l’origen en aquestes línies. Hi ha un laboratori a la granja experimental per a poder portar a terme laparoscòpies i registrar les taxes d’ovulació i el nombre d’embrions implantats.

Granja experimental de millora genètica: En aquesta granja se seleccionen línies de conill no comercials corresponents a les línies d’investigació de components de la grandària de ventrada i de qualitat de la carn. Hi ha un laboratori a la granja experimental per a poder fer laparoscòpies i registrar les taxes d’ovulació i el nombre d’embrions implantats.

Granja experimental d’alimentació: Està dotada per a acollir 200 conilles reproductores i l’enceball corresponent en dues naus tancades, altres 42 conilles reproductores en una nau climatitzada amb control variable de temperatura i altres 50 conills allotjats en gàbies de digestibilitat. Disposa, a més, de laboratori per a la presa de mostres en animals vius i l’equipament per a la deshidratació de mostres de grans dimensions.

Aqüicultura: El laboratori té 5 línies d’experimentació amb circuits independents: La línia 1 formada per 8 tancs de 4000 litres cadascun; la línia 2 formada per 14 tancs de 1500 litres; la línia 3 formada per 8 tancs de 750 litres; la línia 4 formada per 4 tancs de 2500 litres i la línia 5 composta per 30 aquaris de 100-200 litres, que permeten efectuar diferents experiments amb diferents espècies d’aigua dolça i aigua salada, amb diferents paràmetres, etc. A la instal·lació hi ha una bomba de calor, i així es permet una temperatura constant durant tot l’any. L’aportació d’oxigen se subministra mitjançant un sistema de ventilació amb bombes electrobufadores. També es disposa d’un sistema d’oxigenació d’emergència.

Planta pilot de gàbies marines: És una instal·lació situada a 5 metres del moll i consta de tres gàbies marines de 8 m de diàmetre; cada gàbia, al seu torn, està dividida en dues subgàbies.

Laboratoris

Laboratori cromatogràfic: Preparat per a l’anàlisi d’aminoàcids, àcids grassos, metà i progesterona, entre d’altres, en gran varietat de mostres d’origen animal. L’equipament analític de què disposa inclou un cromatògraf de líquids d’alta resolució (HPLC) amb injector automàtic i detectors de fluorescència i ultraviolada, i dos cromatògrafs de gasos amb injectors automàtics i detectors d’ionització de flama (FID). Per a la preparació de mostres disposa d’un liofilitzador-concentrador centrífug a buit, rotavapor, centrífuga, equips de filtració, agitadors i homogeneïtzadors.

Laboratori bromatològic: Equipat per a diverses determinacions, com ara l’anàlisi immediata d’aliments, fibres, midó, energia i altres determinacions bromatològiques en matèries primeres, excrements, subproductes i productes d’origen animal. Disposa igualment de la metodologia i l’equipament per a valoracions nutritives mitjançant tècniques in vitro i d’activitat enzimàtica.

Laboratori d’histologia: Dotat de revòlver automàtic per al processament de mostres de teixit, un equip per a l’elaboració de talls de parafina, micròtoms manuals, sistema de tinció de mostres i emmagatzematge de talls. Material bàsic per a fer tècniques d’immunohistologia.

Laboratori de fisiologia reproductiva de peixos: Equipat per a la manipulació bàsica de diferents tipus de mostres (sang, esperma), elaboració de medis diluents, etc. Osmòmetre, mesurador de pH, centrífugues, campana, incubadores, etc. PCR. Equips de microscòpia òptica i de fluorescència. Equips d’avaluació de la qualitat espermàtica (motilitat: CASA i morfometria: ASMA).

Laboratori de producció i crioconservació de gàmetes i embrions: Es disposa d’un laboratori equipat per a poder fer transferències d’embrions, la congelació i la manipulació d’embrions i oòcits.

Laboratori de genòmica de la reproducció: l’equipament del laboratori permet l’extracció i la purificació d’ADN i ARN de teixits, gàmetes i embrions, i l’anàlisi seqüencial de fragments d’àcids nucleics. Actualment s’analitza l’expressió de gens relacionats amb l’activitat endocrina gonadotròfica, la maduració ovocitària i el desenvolupament embrionari.

Laboratori de carn: Format per un laboratori equipat per a fer anàlisis de qualitat de la canal i de la carn. Disposa de tècniques i l’equipament per a anàlisis fisicoquímiques, bioquímiques i organolèptiques. Inclou una sala de tasts.

Laboratori lactològic: equipat amb el material necessari per a l’anàlisi oficial de la qualitat de la llet i productes lactis, així com dels equips automàtics més emprats en la indústria làctia.

Laboratori de simulació mediambiental (LabSia): Es disposa d’un laboratori per a la realització d’assaigs d’enginyeria per a l’optimització, des d’una doble perspectiva mediambiental i del benestar animal, dels paràmetres ambientals en explotacions ramaderes. Així, alguns dels assaigs que es poden desenvolupar en aquest laboratori són: la utilització de tècniques CFD (Computacional Fluid Dynamic) per a optimitzar el disseny d’allotjaments ramaders, l’estudi de la dinàmica de la dispersió de partícules a l’interior de les granges i la valoració d’equipament, aparells i instrumental de sistemes de climatització per a granges: ventiladors, depressiòmetres, sensors, autòmats, etc.